Etická linka

Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém – etickou linku, postavenou na anonymitě, důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.
Vnitřní oznamovací systém

Skupina CSG je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách.

Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém – etickou linku, postavenou na anonymitě, důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Zaměstnanci, smluvní partneři, společníci a členové volených orgánů společnosti a další třetí osoby zainteresované na činnosti společnosti mohou prostřednictvím etické linky oznámit podezření z porušení právních předpisů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a navazující české právní úpravy (“Právní předpisy”) či porušení etických norem, které se společnosti zavázala dodržovat. Oznámení mohou být podána i anonymně. Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Právních předpisech jsou garantována práva vyplývající z Právních předpisů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování bude oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Podání oznámení

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

Webová platforma

Webová platforma je nejdoporučovanější způsob, jak oznámení učinit, neboť umožňuje Oznamovateli zůstat zcela anonymní, pokud si to bude přát;

 • Oznámení skrze webovou platformu přijímá, posuzuje jejich důvodnost a prověřuje nezávislá příslušná osoba;
 • Je k dispozici 24 hodin 7 dnů v týdnu v českém jazyce;
 • Je přístupná odkudkoli z webové nebo mobilní aplikace dostupné na Google Play a App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu je: 77wiq371ip
 • Umožňuje následnou komunikaci mezi společností a oznamovatelem (včetně zasílání dokumentů), a to i když oznamovatel chce zůstat anonymní, což oznamovateli umožní sledovat řešení jeho oznámení; a
 • Obsahuje individualizovaný oznamovací formulář a instrukce, jak při podání oznámení i následné komunikaci postupovat.

 • Telefonní linka

  Oznámení lze provést i nahráním telefonického vzkazu na čísle: +420 234 708 465

  Osobní oznámení

  Oznámení lze učinit i osobně u příslušné osoby, tj. Mgr. Milana Stupky, tel. (+420) 725 040 176, etika@czechoslovakgroup.cz

  Externí oznamovací systém

  Oznámení vymezená v Právních předpisech lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz https://oznamovatel.justice.cz