Inovace pro lepší budoucnost

Podpora inovací a inovativních řešení tvoří jeden ze základních pilířů, na nichž CSG staví svou budoucnost. Společnosti všech divizí přicházejí s inovativními projekty a produkty s vědomím, že jen v případě technologického náskoku udrží ve svých dynamicky se vyvíjejících oborech konkurenceschopnost. Inovace mají výraznou podporu i na holdingové úrovni. Navazuje se spolupráce s univerzitami i akademickými pracovišti, jejímž cílem je identifikovat oblasti, obory i produkty, na které se zaměřit. Výsledkem těchto aktivit je přehled realizovaných inovací a inovativních produktů, který se neustále rozšiřuje.
abstraktní motiv CSG
Přístup CSG k inovacím a výzkumu

Sázíme na inovace

Synergie průmyslových odvětví

Využíváme unikátní kombinaci odvětvových znalostí naší skupiny pro vznik inovací a rozvoj nových technologií.

Lídr v technologickém vývoji

Investujeme do špičkových vývojových programů, abychom vybudovali a udrželi pozice technologických lídrů ve světě.

Spolupráce s veřejným sektorem

Spolupracujeme s univerzitami a výzkumnými instituty pro sdílení znalostí a vytváření průlomových řešení.

In-house R&D labs

Investujeme do interních výzkumných a vývojových laboratoří pro vyvíjení nových technologií a zlepšování stávajících produktů.

Strategická partnerství

Uzavíráme partnerství s technologickými lídry a odborníky z průmyslu, abychom zůstali v čele inovací a technologického rozvoje.

Zákazníkem vedené Inovace

Zavádíme mechanismy pro zapojení zákazníků do inovačního procesu, zajišťujeme tak, že naše řešení dokonale odpovídají tržním potřebám.

Aktuální inovace
Mobility

Zásadní inovací ve skupině CSG je vývoj vodíkové Tatry

Zobrazit Více
Podpora univerzit

Spolupracujeme s předními univerzitami

Příklady partnerství našich firem a divizí s akademickým sektorem
logo univerzity VŠB-TUO
VŠB-TUO

VŠB – Technická univerzita Ostrava a CSG Aerospace, patřící do holdingu Czechoslovak Group, uzavřely dne 1. 2. 2023 smlouvu o spolupráci. Jejím cílem je zvýšit úroveň vzdělávacího, vědeckého, výzkumného i vývojového potenciálu a technického rozvoje smluvních stran. Ve smlouvě obě strany deklarují součinnost v několika oblastech jako jsou například technické obory nebo strojírenské a elektrotechnické technologie. Spolupráce se ale bude týkat též oblasti rozvoje lidských zdrojů, obě strany mají zájem společně zvyšovat odbornou úroveň nejen studentů univerzity, ale i zaměstnanců. Nové příležitosti budou společně vyhledávat ve vzdělávání, výzkumu, vývoji, inovacích a expertní činnosti, i o tom bude spolupráce obou zúčastněných stran.

logo technická univerzita v Liberci
Technická univerzita v Liberci

Divize CSG Aerospace spadající do holdingu Czechoslovak Group navázala 20. dubna 2023 smlouvu o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. Podpisem ji stvrdili generální ředitel CSG Aerospace Aleš Klepek společně s rektorem Technické univerzity v Liberci Miroslavem Brzezinou. Smlouva pomůže vytvářet společný prostor pro vznik projektů v oblasti vzdělávání, průmyslového výzkumu, vývoje, inovací a expertní činnosti výhodných pro obě strany. Technická univerzita v Liberci a CSG Aerospace budou spolupracovat a koordinovat své projekty v technických oborech například v oblastech strojírenských a elektrotechnických technologií. Spolupráce se bude dotýkat ale také rozvoje lidských zdrojů, což přinese zvýšení odborné úrovně nejen studentů, ale také akademických pracovníků a zaměstnanců firem divize CSG Aerospace. V neposlední řadě budou společnosti patřící do divize i univerzita usilovat o uplatnění výsledků spolupráce v praxi a při výrobě nových produktů.

Univerzita Pardubice logo
Univerzita Pardubice

Dne 11. ledna podepsali zástupci divize CSG Aerospace, jež je součástí holdingu Czechoslovak Group, s Univerzitou Pardubice rámcovou smlouvu o spolupráci v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a také při alokaci a vzdělávání studentů. Smlouva vytváří jedinečný koncept spolupráce mezi akademickou sférou a významnými odborníky z praxe. Pro vybrané oblasti technických oborů, fyzikálních jevů a principů, strojírenské a elektrotechnické technologie, vzniknou realizační dohody, ve kterých budou specifikovány podmínky spolupráce v dané oblasti. Spolupráce univerzity a CSG Aerospace se bude zaměřovat především na pokročilé senzory a senzorové aplikace, podpůrné a zabezpečující robotické a autonomní platformy UAV/UGV, rozšířenou a virtuální realitu pro zlepšení situačního povědomí nebo také na implementaci umělé inteligence do produktů a prostředí společností divize CSG Aerospace. Zároveň práce na společných projektech bude přispívat ke zvýšení úrovně vzdělávacího, vědeckého, výzkumného a vývojového potenciálu Univerzity Pardubice a ke zvyšování odborné úrovně jejích studentů, stejně tak i k technologickému rozvoji firem divize CSG Aerospace a jejich zaměstnanců.

VŠB-TUO a EA

Dne 7. 2. 2023 podepsal Zdeněk Novobilský, výkonný ředitel společnosti Excalibur Army, memorandum o spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Při této příležitosti zástupci jednotlivých fakult představili reprezentantům společnosti laboratoře a vědecká pracoviště. K vidění bylo mnohé – od studentských projektů, superpočítačů až po novinky v 3D tisku. Podpisem memoranda obě instituce navázaly na návštěvu zástupců univerzity v sídle společnosti ve Šternberku, kde byla otevřena otázka spolupráce na úrovni vědy, výzkumu, podpory studentů a jejich aktivit.

Univerzita obrany

Společnost Excalibur Army, jež je členem holdingu Czechoslovak Group podepsala v polovině roku 2021 rámcovou smlouvu o spolupráci s prestižní Univerzitou obrany. Ta by měla spočívat ve společných výzkumných projektech, které se budou týkat vývoje a úprav pozemní techniky. Excalibur Army se zase zapojí do projektů obranného výzkumu, které na univerzitě probíhají. Firma ze Šternberka nabídla studentům univerzity také prostory svého závodu pro výkon praxe a stáží. Už při podpisu smlouvy bylo dohodnuto, že se akademičtí pracovníci univerzity zapojí do zpracování expertních posudků na projekty samohybné houfnice DITA, vyprošťovacího automobilu TREVA, dekontaminačního vozidla DECON a hasičského vozidla TRITON. Dále se bude Univerzita obrany podílet na výzkumu a vývoji nové samohybné houfnice ráže 155mm, která bude splňovat standardy NATO a zpracovávat oponentské posudky k projektům financovaným ze strukturálních fondů EU. Obě strany se zároveň zavázaly poskytovat si vzájemně informace v oblasti výzkumu a vývoje vojenské techniky a techniky integrovaného záchranného systému. Uzavření dohody s vojenskou univerzitou je pro Excalibur Army prestižní záležitostí, která má posílit pozici firmy na domácím i zahraničním trhu.

Univerzita Hradec Králové

Divize CSG Aerospace uzavřela spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Smlouva byla podepsána jménem CSG Aerospace generálním ředitelem Alešem Klepkem, provozním ředitelem Tomášem Vlčkem a viceprezidentem pro výzkum, vývoj a inovace Bohuslavem Přikrylem. Za Univerzitu Hradec Králové podepsali rektor Kamil Kuča a vedoucí Centra pro pokročilé technologie Richard Cimler. Partnerství stanovuje rámec pro realizaci společného průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a také zdůrazňuje strategický záměr divize CSG Aerospace zvýšit svou vlastní úroveň technologií a excelence. Zaměřuje se na klíčové oblasti technologického rozvoje, jako je umělá inteligence, velká data, robotické a autonomní systémy, pokročilé senzorické systémy a nástroje pro situační povědomí. Součástí spolupráce je i alokace a rozvoj lidských zdrojů přispívající ke zvýšení odborné úrovně nejen studentů, ale i akademických pracovníků univerzity a zaměstnanců společností divize CSG Aerospace.

ČVUT FEL

Divize CSG Aerospace uzavřela strategické partnerství s Fakultou elektrotechnickou ČVUT (FEL). Partnerství se zaměřuje na několik klíčových oblastí, které budou hrát významnou roli v rozvoji inovací a spolupráce s novými talenty z fakulty FEL. Spolupráce byla oficiálně uzavřena v květnu 2024. Spolupráce zahrnuje propojení projektových aktivit se studijními programy a výzkumnými týmy jednotlivých kateder FEL. Fakulta poskytuje špičkové vzdělání a odborné znalosti v oblastech elektrotechniky, informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. CSG Aerospace nabídne studentům a absolventům FEL příležitost uplatnit své znalosti a dovednosti v praxi a nabídne jim přístup ke stážím a volným pracovním pozicím ve firmách CSG Aerospace. Spolupráce bude obsahovat zapojení expertů z CSG Aerospace do výuky FEL a organizovat odborné semináře a exkurze pro studenty. Kromě toho budou odborníci z CSG Aerospace přednášet v rámci výuky na FEL a organizovat odborné semináře a exkurze. Těšíme se na úspěšnou spolupráci, společné projekty a nové talenty, které podpoří rozvoj technologií napříč divizí CSG Aerospace.

ČVUT FIT

Divize CSG Aerospace uzavřela strategické partnerství s Fakultou informačních technologií ČVUT (FIT). Toto partnerství je zaměřeno na klíčové oblasti, které posílí inovace a technologický rozvoj firem CSGA. Součástí dohody je úzká spolupráce na propojení projektových aktivit s výzkumnými týmy a studijními programy fakulty. Fakulta FIT je zaměřena na edukaci v oblasti informačních technologií, softwarové inženýrství, kybernetiku. Spolupráce byla oficiálně uzavřena v květnu 2024. Jednou z klíčových aktivit partnerství je účast na kariérním veletrhu COFIT, který je exkluzivně určený pro partnery fakulty. COFIT představuje významnou platformu s více než 500 studenty a přes 40 firmami, nabízející možnosti zaměstnání, placené projekty a přístup k výzkumným laboratořím. Naši experti se také budou aktivně zapojovat do výuky na fakultě, kde budeme organizovat odborné semináře a exkurze, posilující propojení teorie a praxe z oboru. Tato spolupráce přinese vzájemné obohacení v rozvoji inovativních projektů a spolupráci s mladými talenty. Těšíme se na úspěšnou spolupráci, společné projekty a nové talenty, které podpoří rozvoj technologií napříč divizí CSG Aerospace.

Podpora vědy

Popularizujeme vědu

Jsme generálním partnerem projektu Česká hlava

Každoročně udělujeme Cenu Industrie za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací. Laureátem ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice a spolu s cenou získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou „VYVINUTO V ČR“.

Jsme generálním partnerem akce Forbes Lepší Česko

Jsme generálním partnerem akce Forbes Lepší Česko, intelektuálního festivalu, na kterém se řeší nejdůležitější témata dnešního Česka. Projekt Lepší Česko dlouhodobě analyzuje ekonomiku, kvalitu života i úroveň svobody v naší zemi. Propojuje politickou, byznysovou, intelektuální a kulturní elitu české společnosti.

Ředitel pro inovace CSG

CSG je inovativní skupinou. Inovace zatím řešíme spíše na úrovni jednotlivých firem. Intenzivně ale rozvíjíme interní procesy, jak s inovacemi pracovat.

Bohuslav Přikryl

viceprezident pro výzkum, vývoj a inovace CSG Aerospace

Kariéra v CSG

Přidejte se k více než 10 000 zaměstnancům a staňte se součástí týmu, který formuje budoucnost inovací s Czechoslovak Group.

V našich společnostech můžete pracovat na unikátních produktech a skvělých technologiích, které činí svět lepším a bezpečnějším.

Přejít na Kariéru