Prohlášení

GDPR a ochrana osobních údajů

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Tyto webové stránky a jejich obsah („Webové stránky“) jsou provozovány společností CSGM a.s., se sídlem U Rustonky 714/1, Praha 8, 186 00, Česká republika, IČO: 013 84 694, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19596 („Společnost“) a jsou výhradním majetkem Společnosti.

Tyto Podmínky užívání („Podmínky“) upravují veškerý přístup k Webovým stránkám a jejich užívání, jakož i přístup a užívání všech informací, doporučení anebo obsahu poskytovaných na Webových stránkách či jejich prostřednictvím. Užíváním Webových stránek (ať už přímo nebo nepřímo) souhlasíte a zavazujete se dodržovat tyto Podmínky (zejména články 1 až 3 níže) a jednat v souladu s nimi. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, musíte Webové stránky bezodkladně opustit a zdržet se jejich dalšího užívání i přístupu k nim.

Užívání webových stránek

Povolené užívání. Webové stránky můžete užívat pouze (i) prostřednictvím kompatibilního internetového prohlížeče; a (ii) k nekomerčnímu užití, jehož jediným účelem je získání informací o Společnosti, včetně jejich spřízněných osob, a jimi nabízených výrobcích/službách, popř. směřujícímu k eventuálnímu objednání/využití těchto výrobků/služeb.

Zakázané užívání. Nesmíte a užíváním Webových stránek se zavazujete, že nebudete (přímo ani nepřímo):

užívat Webové stránky anebo data týkající se Webových stránek k účelům, prostředky a způsoby, které nejsou výslovně povoleny v těchto Podmínkách (zejména že nebudete Webové stránky užívat ke komerčním účelům anebo prostřednictvím automatizovaných prostředků jako je například „data scraping“);

vytvářet anebo provozovat odkazy na tyto Webové stránky (včetně iframes a online odkazů) bez předchozího písemného souhlasu Společnosti;

poškozovat, přetěžovat, znemožňovat užívání anebo jinak narušovat Webové stránky či jejich provoz;

zasahovat třetím osobám do jejich užívání Webových stránek;

zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat ani se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód, strojový kód nebo základní strukturu, myšlenky, know-how nebo algoritmy související s Webovými stránkami a obsahem na nich dostupném anebo s jakoukoli technologií, dokumentací anebo daty souvisejícími s Webovými stránkami;

porušovat práva k obsahu dostupnému na Webových stránkách; anebo

přijímat jakoukoli peněžní anebo nepeněžní odměnu/výhodu v souvislosti s přímým či nepřímým užíváním Webových stránek.

Práva a povinnosti. Berete na vědomí a užíváním těchto Webových stránek souhlasíte, že:

Webové stránky budete používat pouze neznevažujícím, legálním a nekomerčním způsobem;

Společnost je oprávněna provádět veškeré nezbytné kroky a opatření (jakýmikoliv prostředky a technologiemi), které považuje za potřebné pro zabránění anebo zamezení neoprávněného či ilegálního užívání Webových stránek anebo porušování těchto Podmínek;

Společnost je oprávněna kdykoli, dle svého uvážení a z jakéhokoli důvodu, zablokovat přístup k Webovým stránkám anebo Webové stránky zcela znepřístupnit;

není-li uvedeno na Webových stránkách výslovně jinak, odkaz na nebo zmínka o obsahu třetích stran (včetně produktů a služeb) na Webových stránkách nepředstavuje žádné propojení, partnerství, vztah, schválení, monitorování anebo kontrolu Společnosti ve vztahu k takovému obsahu třetích stran;

Společnost si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto Podmínkách (zejména veškerá užívací práva k Webovým stránkám);

není-li uvedeno na Webových stránkách výslovně jinak, informace dostupné na těchto Webových stránkách anebo jejich prostřednictvím mají pouze obecnou informativní povahu – nelze z nich vyvozovat žádné závazky Společnosti ani nároky vůči Společnosti; a

Webové stránky a informace dostupné na těchto Webových stránkách anebo jejich prostřednictvím užíváte na vlastní riziko a odpovědnost.

Záruky a odpovědnost

Záruky. Společnost neposkytuje ve vztahu k Webovým stránkám žádné výslovné ani implicitní záruky jakéhokoli druhu, zejména záruky týkající se:

dostupnosti nebo přístupnosti Webových stránek;

vhodnosti Webových stránek pro určitý účel;

výsledků, které mohou být anebo budou dosaženy prostřednictvím využívání Webových stránek anebo obsahu dostupného na Webových stránkách;

toho, že užívání Webových stránek bude nepřerušované, včasné, zabezpečené nebo bezchybné; anebo

relevance, spolehlivosti, úplnosti anebo přesnosti jakýchkoli údajů dostupných na Webových stránkách anebo získaných jejich prostřednictvím.

Odpovědnost. Společnost a její spřízněné společnosti nenesou a v maximálním možném rozsahu vylučují svou právní odpovědnost za jakékoli újmy (ať už předvídatelné nebo nepředvídatelné, včetně, ale nikoli výlučně, ušlého zisku, ztracených informací, zmařených příležitostí anebo očekávaných úspor, veškerých nepřímých nebo následných ztrát a sankcí), které vznikly v důsledku nebo v souvislosti s:

jakýmkoli přímým anebo nepřímým užíváním anebo nemožností užívat Webové stránky anebo informace dostupné na Webových stránkách (či jejich prostřednictvím);

fungováním Webových stránek, obsahem dostupným na Webových stránkách anebo službami dostupnými na Webových stránkách (včetně služeb informační společnosti zajišťujících provoz Webových stránek); anebo

jakýmikoli rozhodnutími učiněnými na základě informací dostupných na Webových stránkách anebo jejich prostřednictvím.

Odškodnění. Užíváním Webových stránek souhlasíte s tím, že Společnost a její spřízněné osoby (včetně poskytovatelů obsahu Webových stránek) a jejich vedoucí pracovníky, statutární orgány, ředitele, zaměstnance, zástupce a dodavatele plně odškodníte a ochráníte před veškerými nároky, ztrátami, závazky, pokutami, výdaji, újmami a náklady, včetně nákladů za právní služby a znalecké posudky, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s (i) Vaším užíváním (nebo zneužíváním) těchto Webových stránek (zejména porušíte-li užíváním Webových stránek práva Společnosti anebo třetích stran); anebo (ii) porušením těchto Podmínek.

Obecné

Osobní údaje. Shromažďování a užívání osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů Společnosti.

Změny Podmínek. Společnost může tyto Podmínky bez dalšího upozornění jednostranně změnit. Užíváním Webových stránek souhlasíte s tím, že se budete vždy řídit aktuálními Podmínkami, které jsou dostupné na Webových stránkách v okamžiku užívání Webových stránek.

Žádný zvláštní vztah. Tyto Podmínky nezakládají žádné zastoupení, partnerství, společný podnik ani pracovní poměr mezi Společností a Vámi.

Rozhodné právo. Tyto Podmínky se řídí českým právem. Souhlasíte s tím, že veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají jurisdikci příslušných českých soudů. Místní příslušnost soudů se určí dle sídla Společnosti.

Kontaktní údaje. Společnost můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře dostupného na Webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky. Aktuální kontaktní údaje jsou dostupné ZDE.

Datum účinnosti. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 26.11.2023

Dne 26.11.2023

Czechoslovak group a.s.