Pravidla soutěže

Pravidla facebookové soutěže Czechoslovak Group o plastový model Tatry

V pondělí 11. prosince 2023 bude na facebookovém účtu Czechoslovak Group: https://www.facebook.com/czechoslovakgroup zveřejněn příspěvek s výzvou k účasti v soutěži, jež spočívá v odpovědi na soutěžní otázku v komentářích. Soutěžící, kteří vloží relevantní komentář, budou zařazeni do soutěže. Ze všech komentářů vybere porota složená z osob určených pořadatelem soutěže tři výherce. Do soutěže se může soutěžící zapojit nejpozději v neděli 17. prosince 2023 (včetně).

Cena: plastový model Tatry

Plná pravidla

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel facebookové soutěže o plastový model Tatry na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:

CSGM a.s., se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8, IČ: 01384694, DIČ: CZ699003219, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 19596

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá od 11. prosince 2023 10:00 hod. do 17. prosince 2023 23:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popřípadě ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže vloží do komentářů pod příslušným příspěvkem správnou odpověď na soutěžní otázku.

Vyhodnocení soutěže proběhne do týdne od ukončení soutěže.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Cenou pro výherce je plastový model Tatry. Výherci budou oznámeni na facebookové stránce v komentářích pod soutěžním příspěvkem nebo v soukromých zprávách a budou požádáni o předání kontaktních údajů pro zaslání výhry.

Pokud do tří dnů od oznámení výherce nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně sítě internet), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Meta Platforms, Inc. provozující sociální síť Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, respektive společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Soutěžící účastnící se soutěže musejí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (například duplicitní facebookový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož soutěžní příspěvek vykazuje známky neetického, amorálního, kontroverzního, extravagantního, šokujícího či pobuřujícího charakteru nebo vyznívá politicky či jinak angažovaně.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 8. prosince 2023