Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou

Představenstvo společnosti

CZECHOSLOVAK GROUP a. s.

Sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 034 72 302

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20071

(dále jen „Společnost“),

zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:

  1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 25. 10. 2016 o změně podoby všech akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Ditou Kuštovou, notářkou, se sídlem v Chrudimi, notářský zápis č.%s s%532/2016, NZ 670/2016. Dne 8. 11. 2016 došlo na základě výše uvedeného rozhodnutí k zápisu zaknihování akcií Společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20071.

  1. Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v sídle Společnosti na adrese Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

  1. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na www.cdcp.cz).

  1. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona Společnosti sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3. výše, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

V Praze dne 9. 11. 2016

Sdílet